St. St. Cyril and Methodius

St St Cyril and Methodius

1-42Heritage: Bulgarian, Veliko Tarnovo

Now in: Museum of History, Veliko Tarnovo

Оriginal:19 C. 69,5 x 47, Replica: 2005/75 х 48 cm

 Канонизираните от българската църква още в 10 в. Славянскипросветители са изобразени в цял ръст, фронтално. Фигурите им имат скъсени пропорции, декоративно-плоскостна разчлененост на обемите. Надписите са на български език. Иконата навярно е дело на някой от по-малко подготвените в професионално отношение тревненски майстори.

The canonised by the Bulgarian Church in 10th c., Slavonic educators (enlighteners) - St St Cyril and Methodius, are depicted full-length, frontally. Their figures have shortened proportions, and decorative segmented volumes. The inscriptions are in Bulgarian. The icon is probably a work of some of the less professionally prepared masters from Bulgarian town of Tryavna. (Tryavna icons school). Some experts name these masters primitive icon painters and their icons primitives.

Cat. № 1.42

 

 


 

 

Search